Samochód

 Lublin ubezpieczenia, Ubezpieczenia komunikacyjne  Możliwość komentowania Samochód została wyłączona
Kwi 132011
 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE – obowiązkowe i dobrowolne

  • OC posiadacza pojazdu dla wszystkich rodzajów pojazdów – uwzględniamy zniżki za bezszkodową jazdę na podstawie baz UFG.
  • ubezpieczenie na 30 dni na pojazdy zakupione za granicą,
  • Auto casco w zakresie odpowiadającym potrzebom klienta, do 70% zniżki za bezszkodową jazdę w OC posiadacza pojazdu.
  • szyby – ubezpieczenie szyb pojazdu,
  • assistance – pomoc po wypadku lub awarii pojazdu,
  • opony
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy.

 

UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

 

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu jest w Polsce obowiązkowe. Obowiązek ubezpieczenia został nałożony ustawą z dnia 22 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 22. 1  ustawy ” Do umów ubezpieczenia obowiązkowego, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego”.
Zgodnie z art. 23 ustawy z 22 maj 2003 r. ” Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu”.

 

Zgodnie z art. 25. 1  ustawy ” Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.  Art. 25. 2. ” Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego porozumienia między Biurami Narodowymi – Regulaminu Wewnętrznego”. Myślę, że warto wiedzieć, że obecnie porozumienie obejmuje również biura państw, które nie są członkami UE, np. Szwajcaria, Norwegia. Maksymalna suma gwarancyjna jest zależna od kraju miejsca zdarzenia, np. we Francji nie ma ograniczenia limitu odpowiedzialności.

 

Zgodnie z art. 29. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ” Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”. Dalej ustawa reguluje kiedy należy zawrzeć umowę. Najważniejsze regulacje dotycząca pojazdów rejestrowanych, konieczność ubezpieczenia w dniu rejestracji pojazdu. W przypadku pojazdów zarejestrowanych w innych krajach, pojazd należy ubezpieczyć przed przekroczeniem granicy Polski.

 

Inaczej jest z pojazdami nie podlegającymi rejestracji i podlegającymi rejestracji pojazdami historycznymi, oraz nie dopuszczonymi do ruchu na terenie Polski pojazdami zarejestrowanymi za granicą. We wszystkich tego typu przypadkach pojazdy powinny zostać ubezpieczone przed wprowadzeniem do ruchu.

 

Jeżeli zostanie zawarte roczne ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przed rejestracją pojazdu, to jeżeli pojazd nie zostanie zarejestrowany w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, każda ze stron może odstąpić od umowy, powiadamiając o tym na piśmie drugą stronę umowy.

 

Na okres krótszy niż rok mogą zawierać ubezpieczenia, zgodnie z prawem posiadacze pojazdów nie podlegające rejestracji, historycznych, zarejestrowanych czasowo, oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów.

W pozostałych przypadkach posiadacze pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji muszą zawierać umowy roczne, które w zasadzie wznawiają się na kolejny rok w tej samej firmie ubezpieczeniowej, gdy była opłacona w całości składka za mijający okres ubezpieczenia, a posiadacz pojazdu nie wypowiedział umowy ubezpieczenia nie później niż na jeden dzień przed upływem 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.

 

Zgodnie z art. 31 wspomnianej ustawy ” 1. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta.

Umowa po zakupie pojazdu nie wznawia się automatycznie.

 

Zgodnie ze wspomnianą ustawą obecnie maksymalna ustawowa odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosi:
– w przypadku szkód na osobie 2 500 000 euro,
– w przypadku szkód w mieniu 500 000 euro.